Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REGULAMIN

Każdy nowy Członek Koła jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO JURYSLINGWISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

§1

NAZWA I SIEDZIBA KOŁA

1. Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.

2. Siedzibą Organizacji jest Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

§2

CELE KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

1. Celem Koła jest umożliwianie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat:

a) języka prawnego, prawniczego i ekonomicznego,

b) systemów prawnych,

c) zagadnień translatorycznych.

2. Koło realizuje swoje cele poprzez:

a) przygotowanie materiałów naukowych i dydaktycznych,

b) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, odczytów i konkursów naukowych związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty,

c) popularyzowanie indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

§3

CZŁONKOSTWO

1. Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji akceptującej pisemną deklarację członkowską.

3. Utrata członkowska następuje: na skutek decyzji Zarządu Koła; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

§4

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA

1. Każdy członek Koła ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,

b) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,

c) używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła,

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

2. Do obowiązków członków należy:

a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,

b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła.

§5

WŁADZE KOŁA

Do władz Koła należą:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Prezes wraz z Zarządem.

§6

WALNE ZGROMACZENIE CZŁONKÓW

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,

b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,

d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,

e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Koła.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła.

4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§7

ZARZĄD

1. Zarząd Koła składa się z prezesa oraz sekretarza oraz innych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

2. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Kadencja członków Zarządu trwa nie dłużej niż rok.

§8

PREZES ZARZĄDU

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Koła. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych organizacji studenckich.

3. Prezes Zarządu zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła i aktualny wykaz członków Koła.