Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Prawo w tłumaczeniu”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs pod nazwą „Prawo w tłumaczeniu” zwany dalej ,,Konkursem” organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem Konkursu jest przetłumaczenie na język polski fragmentu dokumentu z zakresu prawa z wybranego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego (maksymalnie dwa).
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu przekładu prawnego.

§ 2 ORGANIZATORZY I SPONSORZY

 1. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wpisane do rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich UW pod numerem 405, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Sponsorem Konkursu jest Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Patronem Konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą brać udział studenci oraz absolwenci (2019) szkół wyższych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.

§ 4 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie Organizatorowi w wyznaczonym terminie przekładu pracy konkursowej.
 2. Uczestnik konkursu przesyła pracę konkursową w wyznaczonym terminie przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Koła (www.juryslingwistyka.ils.uw.edu.pl).
 3. Uczestnik przesyła wraz z pracą zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów oraz zgodę na publikację pracy – w przypadku wygrania konkursu. W przypadku zwycięstwa w konkursie do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
 4. Przesłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 5. W przypadku nieotrzymania w terminie 3 dni potwierdzenia o otrzymaniu zgłoszenia uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną (sknj.kn@uw.edu.pl).

§ 5 KALENDARZ KONKURSU

 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się w terminie: od 3 listopada 2019 r. do 1 grudnia 2019 r.
 2. Wyniki ogłosi Komisja Konkursowa w dniu 20 grudnia 2019 r.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

§ 6 ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik przesyła przekład w wyznaczonym terminie.
 2. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden przekład na dany język.
 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa przekłady (na różne języki).
 4. Prace sprawdzane są anonimowo.

§ 7 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

Na zakończenie Konkursu Organizator na stronie internetowej opublikuje relację z przebiegu Konkursu.

§ 8 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Po upływie terminu składania prac Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w każdej kategorii językowej.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

§ 9 ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

W Konkursie przyznawane są nagrody książkowe dla zwycięzców. Dodatkowo mogą zostać przyznane nagrody w postaci miesięcznego stażu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce oraz w Wydawnictwie C.H. Beck.

§ 10 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową w skład, której wchodzą:
  1. Opiekun naukowy Koła – Przewodniczący,
  2. Prezes Koła lub inny upoważniony przedstawiciel Koła – wiceprzewodniczący,
  3. wyznaczeni członkowie Koła.
 1. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności prawidłowym przebiegiem konkursu, kodowaniem prac, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją przepisów niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika.
 3. Komisja Konkursowa może w każdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu konkursu bez podania przyczyny.

§ 11 JURY

 1. Organizator Konkursu powołuje jury, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu przekładu prawnego na poszczególne języki konkursowe oraz osoby wyznaczone przez Sponsorów i Patronów Konkursu.
 2. Jury sprawdza zakodowane prace.

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do wyniku konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres mailowy Organizatora podany w niniejszym Regulaminie w terminie 3 dni od opublikowania wyników konkursu.
 2. Reklamacje mogą zgłaszać tylko uczestnicy konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po złożeniu reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem ich imienia i nazwiska, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora (www.juryslingwistyka.ils.uw.edu.pl).